NO 설비명 규격 수량 용도 제작처 비고
1 파이프밴딩머신 5inch 1 Pipe banding ishikawajima-harima  
2 밀링머신   1   화천  
3 드릴링머신 Φ13,Φ23 2   삼천리  
4 콘타머신 400 N 1 date 90 회전정밀공업  
5 우레탄 롤링머신 1.6T X 600mm 1   회전정밀  
6 확관기 자체제작 1 Pipe 확관 유진 ENG  
7 전기용접기   1   신일전기  
8 CO2용접기   1   만능웰딩산업  
9 알곤용접기   1   웰딩코리아텍  
10 프라지마 컷팅기   1   신우전  
11 가스 컷팅기   1   대성  
12 선반 6자 1   화천  
13 유압프레스   1   유진정공  
14 SEAM용접기   1   서경  
15 SPOT 용접기   1   서경